Evropa Nostra Srbija: prijavite se za godišnju nagradu „Heroji nasleđa“

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 30.08.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: kultura, civilno društvo
Konkurs je za: organizacije civilnog društva, građane i građanske inicijative

Organizator nagradnog konkursa Evropa Nostra Srbija (sa sedištem na adresi: u Cara Uroša 18, 11000 Beograd) i Delegacija Evropske unije u Srbiji (sa sedištem na adresi: Vladimira Popovića 40/V, 11000 Beograd), u daljem tekstu: „Organizator“, koji ovim putem utvrđuje sledeća pravila nagradnog konkursa „Heroji nasleđa“ (u daljem tekstu: „Nagradni konkurs“ ili „Konkurs“).

Nagradni konkurs počinje 25. juna 2024. godine u 12.00 časova.

Prijave za Konkurs mogu se slati počev od 25. juna 2024. godine u 12.00 časova do 30. avgusta 2024. godine do ponoći.

Žiri će glasati tokom prve nedelje septembra, a proglašenje pobednika Konkursa, biće izvršeno tokom manifestacije Dani evropske bašine 2024. godine, na konferenciji za medije u Evropskoj kući u Beogradu, kao i objavom na veb stranicama www.eumogucnosti.rs i www.europa.rs  na kojima je Konkurs objavljen, kao i pravila Nagradnog konkursa (u daljem tekstu: „Pravila“).

Heroj / heroina nasleđa je godišnja nagrada za lični doprinos u oblasti nasleđa. Nagrada se dodeljuje pojedincima za izuzetna dostignuća i dugoročnu posvećenost u istraživanju, dokumentovanju, konzervaciji, digitalizaciji, interpretaciji, očuvanju, upravljanju, promociji, edukaciji, zagovaranju i razvoju politika i jedinstvenih praksi zaštite i korišćenja nasleđa.

Ovom nagradom, nastojimo da ohrabrimo i učinimo vidljivim one pojedince, građanke i građane, koji se svakodnevno i posvećeno bave nasleđem, inspirišu druge na delovanje i podstiču pozitivne promene u zajednici zasnovane na nasleđu. Nagrada se dodeljuje pojedincima koji pokažu posvećenost u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa bez obzira da li su iz polja pokretnog ili nepokretnog, materijalnog ili nematerijalnog nasleđa. Nagrada podjednako tretira nasleđe različitih nacionalnih i etničkih zajednica, grupa i pojedinaca, kao i nasleđe iz različitih istorijskih epoha uključujući i ono iz skorije prošlosti.

Nagrada nastoji da ohrabri i učini vidljivim one koji se posvećeno bave nasleđem, koji inspirišu društvo i lokalne zajednice na delovanje i koji su podstakli pozitivne promene u razumevanju nasleđa, razvoju kulture sećanja i vrednosti koje ono danas ima za društvo.

Nagrada se dodeljuje za lični doprinos koji je učinio vidljive pomake nezavisno ili uprkos institucionalnim ili dominantnim društvenim tokovima u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa, ali uz poštovanje opšte prihvaćenih vrednosti i principa zaštite ustanovljenih međunarodnim konvencijama i pravilima struke.

Nominacija i kandidovanje u Nagradnom konkursu

Pravo da nominuju kandidata za nagradu „Heroj/Heroina nasleđa“ imaju:

 1. Organizacije civilnog društva koje su aktivne u polju negovanja, promocije i zaštite kulturnog, prirodnog nasleđa sa sedištem u Srbiji;
 2. Građani i građanske inicijative sa minimalnim brojem od 15 potpisa, koji moraju biti punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Nominacija treba da sadrži sledeće:

 1. Biografiju kandidata (do 2.000 karaktera) sa portretnom fotografijom;
 2. Obrazloženje nominatora (Učesnika)(do 3.000 karaktera);
 3. Pet fotografija koje najbolje ilustruju lični doprinos kandidata i njen/njegov uticaj na očuvanje kulturnog nasleđa u lokalnoj sredini.

 Nominovani kandidat/kinja mora biti punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Poziv za nominaciju Heroja nasleđa ne važi na Kosovu. Ovo ne dovodi u pitanje pozicije u vezi trenutnog statusa Kosova ili određivanje njegovog konačnog statusa prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje na Nagradnom konkursu. Radi izbegavanja sumnje, maloletnim licem smatra se lice koje nije navršilo 18 (osamnaest) godina na dan početka Konkursa.

Heroina/heroj ne može samog sebe nominovati radi učešća na Konkursu.

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu nemaju zaposleni kod Organizatora, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Prijava se vrši slanjem Nominacije na e-mail adresu: daliborka.nikolic@euinfo.rs

Građani ili organizacije koje nominuju svog kandidata, moraju navesti svoje ime i prezime, imejl adresu i kontakt telefon. Podaci o ličnosti koje ostave prilikom registracije obrađivaće se u skladu sa Pravilima, odnosno odeljkom pod nazivom: Obrada podataka o ličnosti.

Slanjem prijave u skladu sa Pravilima, smatra se da je:

 • Nominator (u daljem tekstu Učesnik) Nagradnog konkursa punoletan državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • Kandidat za nagradu punoletan državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • Učesnik pročitao/la, razumeo/la i prihvatio/la Pravila;
 • Učesnik obavestio/la i pribavio/la izričit pristanak kandidata da dostavi podatke o ličnosti nominovanog kandidata Organizatoru radi realizacije Konkursa, a sve kako je definisano u odeljku ovih Pravila: Obrada podataka o ličnosti. Lični podaci (imejl adresa i kontakt telefon) koje Učesnici učine dostupnim Organizatoru prilikom slanja prijave neće biti dostupni javnosti i biće obrađivani u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), isključivo od strane Organizatora kao rukovaoca;
 • Učesnik dao/la pristanak da se njegovi/njeni podaci o ličnosti obrađuju, u skladu sa Pravilima, odnosno odeljkom pod nazivom: Obrada podataka o ličnosti;
 • Učesnik saglasan da neće prijaviti sebe i/ili neku grupu ljudi (kolektiv) kao kandidata.

 Uslovi za učešće u Nagradnom konkursu

Za učešće u Nagradnom konkursu potrebno je:

Jedna grupa građana ili organizacija ne može da pošalje više prijava.

Organizator će prihvatiti samo prijave koji su u skladu sa ciljem Konkursa i koje poštuju principe i vrednosti Evropske unije.

Slanjem prijave, Učesnik je saglasan i potvrđuje da:

 • je punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji;
 • je kandidat punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji;
 • je pročitao/la, razumeo/la i saglasan/na sa Pravilima;
 • je saglasan/na da Organizator obrađuje njegove/njene podatke o ličnosti, u skladu sa ovim Pravilima, odnosno odeljkom pod nazivom: Obrada podataka o Ličnosti;
 • je obavestio/la i pribavio/la izričit pristanak kandidata da dostavi i objavi podatke o ličnosti kandidata (ime, prezime, uključujući fotografiju na kojoj se nalazi lik Heroja, imejl adresu, kontakt telefon i mesto odakle dolazi) Organizatoru radi realizacije Konkursa, a sve kako je definisano u odeljku ovih Pravila: Obrada podataka o ličnosti;
 • je saglasan/na da Organizator prikupljene materijale u vezi sa i/ili iz dostavljenih prijava Učesnika koristi isključivo kao promotivni materijal Nagradnog konkursa, bez prava Učesnika i/ili Heroine/Heroja da potražuju bilo kakve nadoknade;
 • da je isključivi autor materijala koje je poslao u okviru prijave na Nagradni konkurs;
 • da neopozivo i na neisključiv način ustupa na Organizatora celokupna imovinska autorska prava u vezi sa iskorišćavanjem materijala (uključujući prijavu) nastalih za potrebe učešća i/ili u realizaciji Nagradnog konkursa, uključujući pravo korišćenja svih materijala sa njegovim podacima o ličnosti i podacima o ličnosti kandidata (uključujući fotografiju kandidata) na teritoriji Republike Srbije, bez predmetnih i vremenskih ograničenja.

Pod imovinskim autorskim pravima se misli na: pravo emitovanja, pravo korišćenja svih verzija dostavljenog materijala (uključujući prijavu) u realizaciji Nagradnog konkursa (televizija, društvene mreže i druga elektronska sredstva komunikacije, časopisi, bilbordi, posteri, displeji, na svim postojećim medijima ili medijima koji se mogu pojaviti tokom trajanja prava u skladu sa Pravilima), pravo na adaptaciju materijala (uključujući prijavu) u drugu i/ili kraću formu, kao i sve druge vrste adaptacije; pravo na snimanje video materijala i reklame (sve verzije) na nosače zvuka, distribuciju i prodaju nosača zvuka; pravo da stečena prava, u celini ili delimično, prenese na treća lica, bez ikakvih ograničenja ili posebne naknade; sva druga prava koja nisu navedena u ovim Pravilima, a koja se podrazumevaju da su preneta ili nisu izričito isključena (umnožavanje, prikazivanje, emitovanje, reemitovanje, titlovanje, prevođenje i drugo).

Pod podacima o ličnosti Učesnika misli se na ime i prezime Učesnika, mesto odakle dolazi, dok se pod podacima o ličnosti Heroja misli na: ime i prezime, uključujući biografiju i fotografiju Heroja, kao i mesto odakle dolazi. Navedeni opseg ličnih podataka Učesnika i Heroja biće korišćeni isključivo za svrhe objavljivanja na sajt.

Izbor i objava dobitnika nagrada

Prijave za Konkurs mogu se slati počev od 25. juna 2024. godine od 12.00 časova do 30. avgusta  2024. godine do ponoći.

Odluka žirija se saopštava javnosti svake godine u septembru, tokom održavanja Dana evropske baštine. Svečana dodela nagrade „Heroji nasleđa“ održava se svake godine u decembru.

Dobitnici/dobitniku nagrade „Heroji nasleđa“ biće uručena skulptura od bronze na mermernom postamentu naziva „Krila 12“, delo samostalne umetnice Marine Nićiforović.

O dobitniku nagrade odlučuje stručni žiri koji se sastoji od:

 • Četiri (4) člana na predlog Upravnog odbora Evropa Nostra Srbije iz redova članova Evropa Nostra Srbije i istaknutih stručnjaka, umetnika ili donatora i aktivista posvećenih kulturi i kulturnom nasleđu;
 • Dve (2) dosadašnje dobitnice nagrade „Heroji nasleđa“
 • Jednog (1) člana žirija predlaže Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Dobitnike nagrada će proglasiti žiri, a po unapred određenim kriterijumima:

 Kriterijumi za evaluaciju predloženih kandidata / Bodovi

 • Podaci iz prijave tačni (provereni sa oba ostavljena kontakta u formularu):   DA/NE
 • Usklađenost sa ciljevima konkursa:   20
 • Koliko je rad nominovanog kandidata inspirativan/poseban/drugačiji i treba ga nagraditi?   20
 • Rezultati/uticaj rada nominovanog heroja:   40
 • Koliko je rad nominovanog heroja inspirisao ili može inspirisati druge ljude?  10
 • Koliko je rad Heroja inspirativan da se o njemu može napisati priča/snimiti video/pretočiti u materijal koji može motivisati i druge da rade na očuvanju nasleđa?  10

Ukupno:  100

Evropa Nostra Srbija će kontaktirati Učesnika i dobitnika nagrade privatnom porukom na imejl adrese ostavljene prilikom prijave, i na taj način ih obavestiti o izboru Heroine/Heroja nasleđa kao pobednika na Konkursu i o nagradi (u daljem tekstu: „Obaveštenje“).

 Preuzimanje Nagrada

Nagrada se dodeljuje tokom ceremonije u decembru 2024. godine koja će biti održana u Evropskoj kući u Beogradu. Dobitnici/dobitniku nagrade „ Heroji nasleđa“ biće uručena skulptura od bronze na mermernom postamentu naziva „Krila 12“, delo samostalne umetnice Marine Nićiforović.

Dobitnica/dobitnik nagrade nemaju pravo da traže druge nagrade osim one koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za gotovinu, druge proizvode ili usluge, niti se može preneti na drugo lice nakon što je nagrada prihvaćena. Nakon predaje nagrade sve obaveze Organizatora prema dobitnici/dobitniku nagrade će biti ispunjene.

Obrada podataka o ličnostima

Lični podaci (imejl adresa i kontakt telefon) koje Učesnici učine dostupnim Organizatorima prilikom slanja prijave neće biti dostupni javnosti i biće obrađivani u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), isključivo od strane Organizatora kao rukovaoca. Prilikom popunjavanja prijave, Učesnik je u obavezi da Organizatoru dostavi svoje podatke o ličnosti (ime i prezime, imejl adresa, kontakt telefon i mesto odakle dolazi) ukoliko želi da učestvuje u Nagradnom konkursu. Drugačije, Učesnik neće moći da učestvuje u Nagradnom konkursu.

S tim u vezi, podnošenjem prijave, smatraće se da ste dali pristanak Organizatoru na obradu Vaših podataka o ličnosti (ime, prezime, imejl adresa, kontakt telefon i mesto odakle dolazite).

Podaci o ličnosti Učesnika (ime, prezime, imejl adresa, kontakt telefon i mesto odakle dolazite) će se obrađivati i koristiti isključivo za sledeće svrhe:

 • popunjavanjem prijave;
 • podnošenjem prijave (ime, prezime, imejl adresa, kontakt telefon i mesto odakle dolazite);
 • uspostavljanja kontakta sa Organizatorom u vezi sa Nagradnim konkursom odnosno radu obaveštavanja Učesnika o izboru njegovog/njenog Heroja nasleđa (imejl ili kontakt telefon).

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti Učesnika u slučaju 1) i 2) iznad jeste pristanak Učesnika, dok je u slučaju 3) iznad, pravni osnov obrade izvršenje obaveze Organizatora shodno Pravilima Nagradnog konkursa.

Dalje, Učesnik je prilikom podnošenja prijave u obavezi da dostavi i podatke o ličnosti kandidata (ime, prezime, fotografiju, broj telefona, imejl adresu kandidata i mesto odakle dolazi). S tim u vezi, podnošenjem prijave od strane Učesnika, Učesnik garantuje Organizatoru da je prethodno obavestio kandidata da će njegovi podaci o ličnosti (ime, prezime, fotografija, broj telefona, imejl adresa Heroja, kao i mesto) biti dostavljeni Organizatoru za svrhe učestvovanja Učesnika i Heroja u Nagradnom konkursu, na način definisan Pravilima (jedini podaci koji će javno biti objavljeni jesu ime i prezime pobednika, mesto odakle dolaze, kao i biografija pobednika, na društvenim mrežama Organizatora, u sredstvima javnog informisanja, kao i na veb stranici https://europa.rs/), i da se pobednik sa tim saglasio. U slučaju nepostojanja takvog pristanka, Učesnik će biti jedini odgovoran.

U slučaju da prijava, odnosno kandidat Učesnika bude odabrana kao pobednik Nagradnog konkursa, Učesnik je u obavezi da Organizatoru dostavi imejl adresu ili broj telefona pobednika (u slučaju da pobednik ne poseduje imejl adresu), kako bi Organizator kontaktirao Heroja nasleđa i obavestio ga o tome da je dobitnik nagrade. S tim u vezi, taj podatak o ličnosti pobednika (imejl adresa ili broj telefona) biće obrađivan i korišćen isključivo za svrhe kontaktiranja pobednika radi informisanja da je isti pobednik Nagradnog konkursa.

Podaci o ličnosti Učesnika i kandidata će se čuvati u bazama Organizatora.

Završne odredbe

Učešće u Konkursu ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane Učesnika.

Organizator konkursa zadržava pravo da isključi iz Nagradnog konkursa učesnike:

 • koji prekrše ova Pravila;
 • ukoliko se pojavi sumnja u tačnost dostavljenih podataka;
 • čiji tekst ili fotografija ne ispunjavaju uslove definisane ovim Pravilima;
 • koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Nagradnom konkursu;
 • u ostalim slučajevima kada učešće u Nagradnom konkursu nije moguće ili bi bilo nezakonito.

Društvene mreže na kojima je prisutan Organizator ni na koji način nisu uključene u pripremu i realizaciju ovog Nagradnog konkursa i ne snose nikakvu odgovornost za njega.

Organizator zadržava pravo izmene ovih Pravila, bez obaveze da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike.

Stavovi Učesnika ne predstavljaju nužno stavove Evropske unije. Sa druge strane, Organizator ne odgovara za ponašanje Učesnika, Kandidata i Dobitnika tokom i nakon Nagradnog konkursa.

Učesnici u Nagradnom konkursu garantuju da imaju sva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine na fotografijama i tekstu koje budu koristili radi učešća u Nagradnom konkursu. Organizator prema trećim licima nije odgovoran za eventualnu povredu autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (tekstova, fotografija, i dr.) niti je odgovoran za štetu koja Učesniku može nastati usled (zlo)upotrebe ličnih podataka.

Sporovi

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz Nagradnog konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.

Pravo izmene pravila Nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, jednostrano izvrši izmene Pravila, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na veb stranicama: www.eumogucnosti.rs i www.europa.rs

Pravo na prekid Nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da prekine Nagradni konkurs u bilo kom trenutku bez prethodnog objašnjenja, što će bez odlaganja objaviti na veb stranicama: www.eumogucnosti.rs i www.europa.rs

Podeli sa drugima