Konkurs Evropske platforme

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 31.1.2024. do 17:00
Sredstva: 47.400.000 evra
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: dopuštene su samo prijave pojedinačnih aplikanata. Organizacija koja prijavljuje projektni predlog mora biti pravno lice (privatno ili javno) registrovano u državi koja učestvuje u programu Kreativna Evropa.

Otvoren je Poziv na dostavljanje predloga za Evropske platforme za promociju umetnika/ca u nastajanju 

Ovim pozivom podržaće se projekti usmereni na promovisanje evropskih umetnika/ca u usponu i njihovih dela, poboljšanje njihove međunarodne vidljivosti i olakšavanje njihove mobilnosti. Projekti bi trebalo da poboljšaju pristup i učešće u kulturnim događajima i aktivnostima, povećavajući angažman i razvoj publike. Takođe, projekti trebaju biti osmišljeni kako bi doprinosili sprovođenju političkih prioriteta EU u području kulture, a posebno uslova rada umetnika/ca.

*Delovanje evropskih platformi otvoreno je za sve kulturne i kreativne sektore. Međutim, s obzirom na to da ova aktivnost ima za cilj ostvarivanje ciljeva Kulturne komponente Programa, projekti koji uključuju isključivo organizacije iz audiovizuelnog sektora nisu ciljni korisnici.

U svrhu ove aktivnosti, projekti će morati uspostaviti platforme koje se mogu definisati kao prezentacioni ili odskočne daske sastavljene od koordinirajuće organizacije i organizacija članica, sa zajedničkom strategijom programiranja i brendiranja.

TEME I PRIORITETI

Osim što se projektni predlozi trebaju baviti međusektorskim prioritetima poput ozlenjivanja i inklzuzije te rodnom ravnopravnošću, projektni predlozi takođe bi trebali uključiti i sledeće prioritete:

 • osnaživanje kulturnih i kreativnih sektora –  ključno strateško razmatranje pri izradi projektnih predloga trebala bi biti potreba za promovisanjem pravednih, inkluzivnih i raznolikih okvira koji podstiču karijere umetnika/ca u usponu te kulturnih i kreativnih stručnjaka/kinja. Predlozi bi trebali uključiti i efikasne načine za sticanje i promovisanje boljih uslova rada i pravednije nadoknade, razvoja veština i celoživotnog učenja kao i umetničke slobode. U tu svrhu, aplikantima se preporučuje konsultovanje izveštaja „Status i radni uslovi umetnika/ca, kulturnih i kreativnih radnika/ca“.
 • Kultura za ljude: jačanje kulturne participacije i uloge kulture u društvu – aplikanti trebaju pda predlože konkretne aktivnosti za izgradnju kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora kako bi se poboljšalo učešće u kulturi, kao i angažman i razvoj publike koji pomažu u promovisanju građanskih vrednosti i demokratije. Predlozi koji se bave ovim prioritetom trebali bida uzmu u obzir korisne aspekte kulture za zdravlje i dobrobit, posebno mentalno zdravlje.
 • .Kultura za ko-kreativna partnerstva: jačanje kulturne dimenzije međunarodnih odnosa EU – aplikanti bi trebali da predlože konkretne aktivnosti za pomoć kulturnim profesionalcima/kama i umetnicima/cama u nastajanju da budu aktivniji zvan granica EU, unutar i izvan zemalja učesnica Kreativne Europe, te doprineti negovanju međunarodnih kulturnih odnosa.
 • Kultura za digitalnu transformaciju: pomoć evropskim kulturnim i kreativnim sektorima da u potpunosti iskoriste prednosti novih tehnologija kako bi poboljšali svoju konkurentnost. Aplikanti bi trebali da predlože konkretne aktivnosti za pomoć profesionalcima/kama i umetnicima/cama u nastajanju da kritički i kreativno prihvate nove tehnologije i promene pdstaknute digitalnom transformacijom koja se temelji, između ostalog, na digitalnoj strategiji EU koja ima za cilj učiniti ovu transformaciju delotvornom za kulturne sektore.

Projektni predlozi bi trebalo da predstavljju potpunu analizu potreba i pokažu kako se rešavaju gore navedeni prioriteti i međusektorska pitanja.

AKTIVNOSTI

Projektni predlozi trebaju predstavljati održivu strategiju za koordinaciju i upravljanje Platformom, kao i za zajedničke aktivnosti članova poput:

 • promovisati, slaviti i podsticati raznolikost evropskog umetničkog repertoara razvojem zajedničkog evropskog programa nenacionalnih umetnika u usponu,
 • promovisati pošteno, participativno i raznoliko okruženje za umetnike u usponu, posebno tražeći efikasne načine za postizanje boljih uslova rada i poštene nadoknade,
 • doprinositi izgradnji otpornijih i održivijih društava i podstaknuti potrebnu prilagođenost u praksi.
 • razviti snažnu zajedničku strategiju komunikacije i brendiranja i uspostaviti evropsku oznaku kvaliteta,
 • ojačati međusobno učenje i umrežavanje, posebno sa drugim platformama i drugim projektima, akcijama i inicijativama koje podržava Kreativna Evropa.

Koordinacija i upravljanje Platformom trebale bi:

 • pružiti finansijsku podršku članovima putem mehanizma kaskadnih bespovratnih sredstava,
 • povećati evropsku dimenziju i raznolikost članstva širenjem platforme i njenih opsega.

OČEKIVANjA

Putem ovog poziva podržaće se 15 platformi koje pokrivaju različite kulturne i kreativne sektore. Budući da se ovom podrškom želi postići efekat strukturiranja, namera nije da se podrži više od jedne platforme koja cilja istu vrstu umetnika/ca ili dela istog kulturnog sektora. Poštujući zasluge zasnovane na oceni kriterijuma dodele, evaluatori/ke će osigurati da portfolio odabranih projekata bude raznolik i da poštuje ravnotežu između kulturnih sektora.

Očekuje se da koordinator i članovi Platforme:

 • uspostave Platformu sastavljenu od koordinirajuće organizacije i organizacija članica (treće strane)
 • razviju zajedničku i koordiniranu strategiju umetničkog programiranja za prepoznavanje i predstavljanje novih evropskih umetnika/ca i njihovih dela izvan zemlje porekla
 • uspostave mehanizam kaskadnih bespovratnih sredstava za podršku umetnicima/cama u usponu, podizanje njihovog rejtinga te povećanje i podsticanje evropske kulturne i umetničke raznolikosti.
 • obavezati se da će posvetiti najmanje 70% bespovratnih sredstava kaskadnom finansiranju i podrškama umetnicima/cama u usponu.
 • podrže najmanje 50 umetnika/ca u usponu godišnje
 • izgrade strategiju za razvoj Platforme i povećanje broja organizacija članica, barem jedna godišnje

Ova očekivanja su obavezna te moraju biti jasno prikazana i navedena u projektnom predlogu.

PRIHVATLjIVI APLIKANTI

Dopuštene su samo prijave pojedinačnih aplikanata. Organizacija koja prijavljuje projektni predlog mora biti pravno lice (privatno ili javno) registrovano u državi koja učestvuje u programu Kreativna Evropa.

Lista svih zemalja Kreativne Evrope

Svaka platforma mora da se sastoji od vodeće organizacije koja koordinira i prijavljuje projektni predlog i najmanje 11 organizacija u status članova „third parties“. Organizacije u statusu članica, jednako kao i vodeća organizacija, moraju biti pravna lica, te zakonski registrovane u najmanje 12 različitih zemalja učesnica Programa (min. vodeća organizacija + 11 organizacija članica)

Za ovaj poziv obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu EUR 47.400.000 za period 2024 – 2027 te će biti dodeljena u godišnjim ratama koje će zavisiti od raspoloživih sredstava. Maksimalni iznos koji može biti dodeljen po projektu iznosi EUR 2.800.000, a stopa sufinansiranja iznosi 80%. 

Predviđeno je da podržani projektni predlozi – Platforme budu u trajanju do 48 meseci.

Projektni predlozi se ocenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno preći pojedinačni bodovni prag po kategorijama i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : 16 / 30 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: 16 / 30 bodova
 • vođenje projekta: 11 / 20 bodova
 • diseminacija: 11 / 20 bodova

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity  portala.

Podeli sa drugima