Konkurs za panevropske subjekte u kulturi/orkestre

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 31.1.2024. do 17:00
Sredstva: 7.200.000 evra
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: dopuštene su samo prijave pojedinačnih aplikanata. Organizacija koja prijavljuje projektni predlog mora biti pravno lice (privatno ili javno) registrovano u državi koja učestvuje u programu Kreativna Evropa.

Otvoren je Poziv za dostavljanje predloga projekata za panevropske subjekte u kulturi – u kontekstu ovog poziva, orkestre, sa rokom za predaju 31. januar 2024. godine u 17:00 CET.

Ovaj poziv odnosi se na projekte predloge kulturnih entiteta/ustanova odnosno orkestara čiji je cilj da ponude obuku, profesionalni razvoj i mogućnosti nastupa mladih muzičara/ki s velikim potencijalom. Posebni ciljevi ove podrške su:

 • podržati profesionalizaciju mladih muzičara/ki, pružajući im priliku za razvoj karijere visokog kvaliteta kroz zapošljavanje, obuku i prilike za turneje i nastupe;
 • negovati umetničku izvrsnost orkestralnog izvođenja mladih;
 • podržati aktivnosti organizacija i umetnika/ca koji deluju kao promoteri i ambasadori vrednosti EU.

TEME I PRIORITETI

Pored toga što se projektni predlozi trebaju baviti međusektorskim prioritetima, poput ozlenjivanja i inkluzije ili rodnom ravnopravnošću, projektni predlozi takođe trebaju uključiti i sledeće prioritete:

 • Umetnici/ce i kulturni radnici/ce: osnaživanje kulturnih i kreativnih sektora –  ključno strateško razmatranje pri izradi projektnih predloga trebala bi biti potreba za promovisanjem pravednih, inkluzivnih i raznolikih okvira koji podstiču karijere umetnika/ca u usponu te kulturnih i kreativnih stručnjaka/kinja. Predlozi bi trebali uključiti i efikasne načine za sticanje i promovisanje boljih uslova rada i pravednije nadoknade, razvoja veština i celoživotnog učenja kao i umetničke slobode. U tu svrhu, aplikantima se preporučuje konsultovanje izveštaja „Status i radni uslovi umetnika/ca, kulturnih i kreativnih radnika/ca“.
 • Kultura za ljude: jačanje kulturne participacije i uloge kulture u društvu – aplikanti trebaju da predlože konkretne aktivnosti za izgradnju kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora kako bi se poboljšalo učešće u kulturi, kao i angažman i razvoj publike koji pomažu u promovisanju građanskih vrednosti i demokratije. Predlozi koji se bave ovim prioritetom trebali bi da uzmu u obzir korisne aspekte kulture za zdravlje i dobrobit, posebno mentalno zdravlje.
 • Kultura za ko-kreativna partnerstva: jačanje kulturne dimenzije međunarodnih odnosa EU – aplikanti bi trebali da predlože konkretne aktivnosti za izgadnju kapaciteta orkestara i evropskih mladih talenata kako bi bili aktivniji van granica EU, unutar i van zemalja učesnica u programu Kreativna Evropa, te doprinosili negovanju međunarodnih kulturnih odnosa. Ove aktivnosti bi trebale da doprinesu razvoju i konsolidaciji uloge panevropskih kulturnih subjekata kao promotera i ambasadora vrednosti Evropske unije.
 • Kultura za digitalnu transformaciju: pomoć evropskim kulturnim i kreativnim sektorima da u potpunosti iskoriste prednosti novih tehnologija kako bi poboljšali svoju konkurentnost. Aplikanti bi trebali da predlože konkretne aktivnosti za izgradnju kapaciteta orkestara i evropskih mladih talenata kako bi kritički i kreativno prihvatili nove tehnologije i promene podstaknute digitalnom transformacijom koja se temelji, između ostalog, na digitalnoj strategiji EU a koja ima za cilj da ovu transformaciju učini delotvornom za kulturne sektore.
 • Projektni predlozi treba da predstave potpunu analizu potreba i pokažu kako se rešavaju gore navedeni prioriteti i međusektorska pitanja na efikasan način.

AKTIVNOSTI trebaju da uključe:

 • odgovarajuću kombinaciju obuke, mentorskih programa, strukovnog treninga ili savetaovanja za muzičke profesionalce/kinje.
 • odgovarajuću kombinaciju radionica, događaja, koncerata, razmena, koprodukcija, onlajn i oflajn aktivnosti s ciljem približavanja sveta orkestra raznolikoj publici, a posebno mladoj. Zajednička nit ovih aktivnosti  treba biti uključivanje i podrška mladim, izuzetno nadarenim muzičarima/kama u polju orkestarskog delovanja.

U tom smislu, projekti trebaju da razviju i predstave striktan, transparentan i inkluzivan pristup odabiru i obuci mladih visoko talentovanih muzičara/ki. Takve se aktivnosti sprovode komplementarno i u sinergiji sa inicijativama i akcijama Evropske komisije poput „Culture Moves Europe”, „Music Moves Europe”, „Evropske platforme za promovisanje umetnika u usponu” i „Evropske mreže kulturnih i kreativnih organizacija“.

OČEKIVANjA

Sa opredeljenim ukupnim budžetom od EUR 7.200.000 za rperiod od 2024. – 2027., putem ovog poziva planirano je da se podrži 3 – 5 projekata koji će:

 • Razvijati karijere mladih muzičara/ki državljana/stanovnika/ca u najmanje 20 država koje učestvuju u programu Kreativna Evropa.
 • Održavati raznolikost kultura i evropskih muzičkih žanrova.
 • Podsticati učešće i pristup izgradnje nove i mlade publike kulturi, dopuštajući im da iskuse orkestralnu muziku iz prve ruke, radeći na tradicionalnim i inovativnim formatima, između umetničke izvrsnosti i društvenog angažmana.
 • Na kraju, ovi projekti trebali bi da pomognu razvoju aktivnosti koje će učvrstiti ulogu orkestara i umetnika/ca kao promotera i ambasadora vrednosti Evropske unije.

Prilikom ocenjivanja projektnih predloga, evaluatori će voditi posebno računa da portfolio odabranih projekata bude raznolik, poštujući, kako geografsku ravnotežu, tako i muzičke žanrove.

PRIHVATLjIVI APLIKANTI

Dopuštene su samo prijave pojedinačnih aplikanata. Organizacija koja prijavljuje projektni predlog mora biti pravno lice (privatno ili javno) registrovano u državi koja učestvuje u programu Kreativna Evropa.

Lista svih zemalja Kreativne Evrope

Podržani projektni predlozi trebaju biti četverogodišnji projekti za koje će maksimalni dodeljeni iznos iznositi EUR 2.400.000 s maksimalnom stopom sufinansiranja od 40%.

Projektni predlozi se ocenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno preći pojedinačni bodovni prag po kategorijama i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : 18 / 35 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: 15 / 30 bodova
 • vođenje projekta: 8 / 15 bodova
 • diseminacija: 10 / 20 bodova

Prijava se ispunjava i predaje onlajn putem Funding and tenders opportunity  portala.

Podeli sa drugima