EU pruža podršku lokalnim samoupravama u Srbiji – da što brže i uspešnije modernizuju svoje usluge i izgrade svoje kapacitete.  Zahvaljujući EU programu Interreg, Srbija sarađuje sa susednim državama na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, posebno u krajevima blizu državnih međa.

Radiš u lokalnoj samoupravi, želiš da je unaprediš i modernizuješ? Da li te zanima kako izgleda prekogranična i transnacionalna saradnja naše zemlje sa susedima?

U nastavku možeš pogledati koje sve mogućnosti postoje u ovim oblastima:

Program Građani, jednakost, prava i vrednosti (CERV) pokrenut je 2021. godine i trajaće do 2027. Nastao je zajedno sa programom Pravda 2021-2027 u okviru Fonda za pravdu, prava i vrednosti.

Program CERV nastoji da podrži i razvije otvorena društva zasnovana na vladavini prava, koje neguju demokratske vrednosti, jednakost i inkluzivnost. Takva društva uključuju živo i osnaženo civilno društvo, koje podstiče demokratsko, građansko i društveno učešće ljudi i neguje bogatu raznolikost evropskog društva, zasnovanog na našim zajedničkim vrednostima, istoriji i pamćenju. Program pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrednosti Evropske unije i namenjen je jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva.

CERV program ima četiri stuba:

  1. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost – čime se promovišu zakoni, borba protiv diskriminacije, jednakost (uključujući rodnu ravnopravnost)
  2. Angažovanje i učešće građana – čime se promoviše angažovanje građana i učešća u demokratskom životu EU, razmene između građana različitih država članica i podizanje svesti o zajedničkoj evropskoj istoriji
  3. Dafne–čiji je cilj borba protiv nasilja, uključujući rodno zasnovano nasilje i nasilje nad decom
  4. Vrednosti EU – zaštita i promocija vrednosti EU

Organizacije civilnog društva aktivne na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, kao i druge zainteresovane strane, mogu se prijaviti za dobijanje sredstava od CERV-a za inicijative koje imaju za cilj angažovanje građana, jednakost za sve i zaštitu i promociju prava i vrednosti EU.

Nacionalna kontakt tačka za ovaj program u Srbiji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Više informacija o programu možete naći ovde: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

Kroz nadležno Ministarstvo za evropske integracije, Srbija je uključena u programe sa gotovo svim komšijama: Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, ali i u transnacionalnu saradnju Adrion, Dunavski i i program međuregionalne saradnje URBAKT.

Projekte mogu podneti sve neprofitne institucije (npr. ministarstva, organi pokrajinske vlade i lokalne samouprave, javna preduzeća, univerziteti, škole, bolnice, agencije, udruženja, komore, organizacije civilnog društva itd.) koje su registrovane na teritoriji obuhvaćenoj programom.

U okviru programa transnacionalne saradnje, mogu učestvovati i privatna preduzeća / privatne profitne organizacije.

Postoji nekoliko ovakvih programa, o kojima se možete informisati u ovoj brošuri.

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou, odnosno projekat SpaRI, namenjen je zarad stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.

U okviru ovog projekta će postojati tri mogućnosti za finansiranje – dve u maju, a jedna u decembru.

Informišite se na sajtu Stalne konferencije gradova i opština.

ROMACTED je zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope. Ciljne grupe projekta su lokalne javne uprave (izabrani predstavnici i relevantni zvaničnici) i romske zajednice iz odabranih opština. Oni su takođe prve kratkoročne grupe korisnika projekta. Sveukupno, projekat će biti implementiran u 80 opština u regionu. Partnerski gradovi i opštine u Srbiji su: Aleksinac, Apatin, Bač, Kostolac, Kragujevac, Kruševac, Lebane, Niš, Pirot, Prokuplje, Subotica, Vrnjačka Banja, Zaječar i Zvezdara. Srednjoročni i dugoročni korisnici su romska populacija i stanovništvo opštine uopšte.

U okviru ROMACTED šeme malih grantova, 14 partnerskih opština i gradova će dobiti finansijsku podršku za realizaciju dva projekta – jednog generalnog (vezanog za specifične potrebe utvrđene od strane zajednice) i jednog vezanog za prevazilaženje posledica nastalih usled pandemije virusa COVID-19.

Više informacija možete naći na sajtu: http://www.coe-romacted.org

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, odnosno ReLOaD2 projekat teži da ojača demokratiju i proces EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, kao i da unapredi pravni i finansijski okvir, kako bi podstakao razvoj civilnog društva.

Program sprovodi UNDP a više mogućnosti u okvirima ove inicijative pronađite na ovom linku.

Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) je sproveo tri javna poziva jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa, javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga infrastrukturnih projekata manjeg obima i javni poziv za dostavljanje prijava za pružanje tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave u razvijanju ili reviziji lokalnih stambenih strategija.

Program sprovodi UNOPS a više informacija i konkursna dokumentacija dostupni su na linku.

Info sesije