Evropski ekonomsko socijalni savet (EESC) objavio je danas poziv za iskazivanje interesa da postanu „članovi kandidati za proširenje“ (Enlargement Candidate Members – ECM) i doprinesu savetodavnom radu Komiteta u 2024. godini. Organizacije civilnog društva iz zemalja kandidata za članstvo u EU, koje ispunjavaju uslove kriterijuma, svoje prijave mogu podneti do 25. januara.

U istorijskom potezu u decembru 2023. lideri EU su otvorili pregovore o pridruživanju sa Ukrajinom i Moldavijom dok su Gruziji dodelili status kandidata. Odluka je usledila nakon komentara predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o novom zamahu proširenja. U tom kontekstu, EESC je već u septembru 2023. doneo važnu odluku da uključi predstavnike civilnog društva zemalja kandidata za članstvo u EU u svoj savetodavni rad. Politički prioritet predsednika EESC Olivera Ropkea je da „kandidati za članove za proširenje (ECM)“ rade uporedo sa članovima Evropskog ekonomsko socijalnog saveta, doprinose izradi mišljenja i učestvuju na plenarnim sednicama. Ova revolucionarna inicijativa pozicionira EESC kao prvo telo EU koje progresivno integriše predstavnike zemalja proširenja u svoje operacije.

Kako se prijaviti i postupak izbora

Zainteresovane organizacije civilnog društva iz zemalja kandidata za članstvo u EU mogu se prijaviti i predložiti svoje predstavnike putem namenske ankete do 25. januara. Proces selekcije će uzeti u obzir njihovu stručnost i reprezentativnost, njihov uspeh u učešću u nacionalnim ili međunarodnim mrežama, kao i potrebu da se obezbedi poštovanje rodne ravnoteže i reprezentativnosti omladinskih organizacija.

Sve detalje o pozivu i načinu apliciranja možete pronaći OVDE.

Šta je EESC?

EESC je sastavni deo EU: osnovan je Rimskim ugovorom 1957. godine kako bi savetovao donosioce odluka u EU i obezbedio da organizacije i mreže civilnog društva širom kontinenta imaju reč u razvoju Evrope. EESC je jedinstven forum za konsultacije, dijalog i konsenzus između predstavnika svih sektora organizovanog civilnog društva. Ove organizacije često deluju kao posrednici između donosioca odluka i javnosti, nudeći ljudima put da igraju aktivnu ulogu u donošenju promena ili da podrže specifične ciljeve za opšte dobro. Cilj EESC-a je da pomogne da kreiranje politike i zakonodavstvo EU budu demokratskiji i efikasniji i da istinski odražavaju potrebe građana EU. Značajan broj inicijativa EU za zakonodavstvo mora se dostaviti EESC-u na obavezno mišljenje prije njihovog usvajanja.

Sa sedištem u Briselu, EESC se sastoji od 329 članova iz svih 27 država članica EU. Članovi dolaze iz svih društvenih i profesionalnih sredina i imaju širok spektar znanja i iskustva. Oni predstavljaju udruženja poslodavaca, industriju, privredne komore, udruženja malih i srednjih preduzeća (MSP), sindikate, potrošače, poljoprivrednike, slobodne profesije, aktiviste invalida, akademsku zajednicu, grupe za ženska prava, ekologe, zadruge, omladinske organizacije, organizacije za ljudska prava, itd. Ukupno, EESC okuplja oko 250 organizacija i mreža na nacionalnom nivou, koje predstavljaju milione građana EU.

EESC se sastoji od tri grupe: Grupe poslodavaca, Grupe radnika i Grupe organizacija civilnog društva.

Koja je uloga „članova kandidata za proširenje” (ECM)?

„Član kandidat za proširenje“ je počasna titula kojom se ukazuje podrška i poštovanje predstavnicima civilnog društva iz zemlja kandidata za članstvo u EU, a da im se ne dodeljuje status člana EESC. Stoga se koncept ECM razlikuje od članstva u EESC kako je definisano u članovima 300 do 304 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (TFUE).

Više o inicijativi pročitajte OVDE.