Poziv za dodelu donacija za neodložnu podršku reformskim procesima

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: cele godine
Sredstva: N/A
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: organizacije civilnog društva

Beogradska otvorena škola raspisuje Poziv za dodelu donacija za neodložnu podršku reformskim procesima u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji koji je namenjen organizacijama civilnog društva. Poziv je deo projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ usmerenog na osnaživanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz kreiranje podsticajnog okruženja za civilno društvo i aktivno učešće aktera van sistema javne uprave u procesima donošenja odluka.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Podrška je namenjena organizacijama civilnog društva (OCD) koje su registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine, u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama. OCD mogu predlagati projekte samostalno (kao nosilac projekta) ili u partnerstvu (bilo kao nosilac projekta ili kao partner na projektu).

ŠTA PODRAZUMEVA NEODLOŽNA PODRŠKA REFORMSKIM PROCESIMA?

OCD mogu dobiti podršku za realizaciju aktivnosti čiji cilj je doprinos rešavanju izazova ili problema koji je nastao šest meseci pre podnošenja predloga projekta i koji može da ometa proces reformi (npr. pogoršanje strateškog/zakonodavnog okvira, negativna promena prakse u radu institucija, promene u kontekstu zajednice).

OCD mogu da kandiduju predloge projekata u okviru sledećih tematskih oblasti:

  • • Podrška demokratskom razvoju;
  • • Unapređenje, zaštita i promocija ljudskih prava;
  • • Razvoj lokalne zajednice;
  • • Zaštita i unapređenje životne sredine i klimatske promene;
  • • Unapređenje zapošljivosti;
  • • Javne politike usmerene ka mladima;
  • • Socijalna uključenost osetljivih grupa;
  • • Druge oblasti od značaja za zajednicu, a u kojima se ostvaruju ciljevi i očekivani rezultati ovog Programa.

ŠTA OBUHVATA PROGRAM DODELE DONACIJA ZA NEODLOŽNU PODRŠKU?

Organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za finansijsku podršku u maksimalnoj vrednosti projekta do 580.000,00 RSD. Projekat može trajati najmanje tri, a najviše šest meseci.

Planirano je da Poziv za dodelu donacija za neodložnu podršku reformskim procesima u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji bude stalno otvoren i tokom 2023. godine biće podržano do šest (6) projekata OCD.

Osim finansijske podrške, organizacije će imati potrebnu mentorsku i ekspertsku podršku za realizaciju projekata.

KAKO SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE?

Prijava predloga projekata za donacije za neodložnu podršku se realizuje isključivo elektronskim putem preko onlajn formulara koji je dostupan OVDE uz dostavljanje sledeće dokumentacije, koju možete preuzeti na ovom linku.

Aneks 1: Prijavni formular

Aneks 2: Budžet projekta

Aneks 3: Izjava nosioca projekta

Aneks 4: Izjava partnera na projektu (ukoliko se predlog projekta planira u partnerstvu)

*Sve potrebne informacije o ovom pozivu možete naći u Smernicama koje se nalaze na ovom linku.

VIŠE INFORMACIJA

Sve zainteresovane organizacije mogu dobiti dodatna pojašnjenja u vezi ovog poziva i procesa podnošenja predloga projekata elektronski putem i to slanjem imejla na adresu euresurscentar@bos.rs ili na broj telefona + 381 60 655 19 01.

Poziv za dodelu donacija za neodložnu podršku se realizuje u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji i biće realizovan u periodu od 2023. do 2026. godine. 

Podeli sa drugima