Poziv za prijavu za učešće u inicijativi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope „Rejuvenating Politics“

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 07.01.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: obrazovanje, mladi
Konkurs je za: mlade starosti između 18 i 30 godina

U okviru Inicijative Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope „Rejuvenating Politics“, pozivaju se mladi iz država članica Saveta Evrope, starosti između 18 i 30 godina da se prijave za učešće i budu omladinski delegati godinu dana.

Kongres ovom inicijativom pruža priliku mladima da učestvuju u javnom životu i procesu donošenja odluka na lokalnom i regionalnom nivou, i poziva mlade profesionalce iz različitih sredina – mlade aktiviste, omladinske radnike, studente, da učestvuju na njegovim sednicama, da se izjasne u debatama i razmene sa članovima Kongresa pitanja koja su na dnevnom redu.

Od 2016. godine, kao sastavni deo svog učešća, omladinski delegati su morali da razviju sopstvene projekte na lokalnom i regionalnom nivou između sesija, steknu međunarodno iskustvo, postanu deo raznolike grupe mladih aktivista, umreže se i ostvare uticaj stimulišući debate iz perspektive mladih, naglašavajući i jačajući posvećenost Kongresa mladima. Kroz ovu inicijativu Kongres želi da stvori prostor za dijalog između mladih delegata i lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika i da omogući mladim ljudima da izraze svoje stavove o pitanjima o kojima se raspravlja.

Po jedna mlada osoba iz svake od 46 država članica Saveta Evrope biće pozvana od strane Kongresa da:

 • aktivno učestvuje, kao omladinski delegat (uživo ili na daljinu), na 46. (26-28. mart 2024) i 47. (15-17. oktobar 2024) Plenarnom zasedanju Kongresa – mladi delegati će imati priliku da iznesu svoja mišljenja tokom debata i razmene mišljenja sa članovima Kongresa o pitanjima koja su na dnevnom redu.
 • razvije sopstveni projekat u svojoj lokalnoj zajednici (pod okriljem Kongresa) – omladinski delegati moraju da razviju sopstvene projekte na lokalnom i regionalnom nivou koji mogu biti povezani sa prioritetima Kongresa ili sa temom jednog od Plenarnih zasedanja tokom 2024. godine. Za to će imati podršku trenera u vidu mentorskih sesija da razviju i procene svoje ideje. Iako Kongres neće obezbediti finansijska sredstva za razvoj projekta, omladinskim delegatima će dati uvodno pismo koje će služiti kao vizit karta u njihovim odnosima sa lokalnim ili regionalnim vlastima i može pružiti informativni material.

Ciljevi Inicijative Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope „Rejuvenating Politics“ su:

 • direktno uključivanje mladih u sve aspekte rada Kongresa;
 • upoznavanje mladih ljude sa radom Kongresa i alatima koje je razvio da podrži učešće mladih;
 • razgovor sa mladima o tome kako se lokalno i regionalno učešće mladih može podstaći;
 • unošenje perspektive mladih u sve tematske debate u okviru Kongresa;
 • motivisanje omladinskih delegata da umnože informacije i iskustvo stečeno tokom sesija po povratku kući, posebno kroz razvoj i implementaciju sopstvenih projekata na lokalnom i regionalnom nivou;
 • deljenje informacija o postojećim modelima struktura koje vode mladi i motivisanje mladih da šire vest o radu Kongresa;
 • unapređivanje saradnje između članova Kongresa i omladinskih delegata;
 • ukazivanje nacionalnim delegacijama važnosti zvaničnog uključivanja više mladih ljudi u članstvo.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope je panevropska politička skupština lokalnih I regionalnih predstavnika zemalja članica Saveta Evrope. Njegovi članovi imaju izborne funkcije (mogu biti regionalni ili opštinski većnici, gradonačelnici ili predsednici regionalnih vlasti) i predstavljaju preko 130.000 organa vlasti u 46 evropskih država. Njegova uloga je promovisanje lokalne i regionalne demokratije, unapređenje lokalne i regionalne uprave i jačanje samouprave na lokalnom i regionalnom nivou. Sastaje se dva puta godišnje. Kao i druge političke skupštine, kao što su nacionalni parlamenti ili lokalni/regionalni saveti, sednice su formalni skupovi na kojima članovi Kongresa razmatraju izveštaje, održavaju tematske debate i usvajaju preporuke. Da biste saznali više o Kongresu, posetite vebsajt:  https://www.coe.int/en/web/congress 

PROGRAM

Ceo program omladinskih delegata je obavezan. Omladinski delegati koji ne učestvuju u jednom ili više ovih aspekata biće zamenjeni njihovim nacionalnim zamenskim delegatom.

Odabrani omladinski delegati moraju da se obavežu da će:

 • učestvovati u pripremi sa trenerima pre svake sesije;
 • učestvovati u potpunosti u radu oba plenarna zasedanja Kongresa tokom 2024.godine (što uključuje pripremni dan uoči svake sesije i evaluacioni sastanak poslednjeg popodneva svake sesije);
 • učestvovati na nekoliko sastanaka putem video konferencije (april-septembar) sa trenerima za pripremu omladinskog projekta;
 • implementirati projekat u periodu od aprila do sredine septembra 2024. godine.

Takođe može postojati mogućnost da neki od omladinskih delegata učestvuju u drugim događajima koje Kongres organizuje van Strazbura, kao što su sastanci njegovih odbora, seminari ili konferencije.

PROFIL KANDIDATA

Svi omladinski delegati treba da:

 • budu otvoreni, posvećeni i motivisani da razvijaju i jačaju dijalog između mladih ljudi i izabranih predstavnika na lokalnom/regionalnom nivou;
 • imaju između 18 i 30 godina;
 • žive i poseduju pasoš jedne od 46 država članica Saveta Evrope;
 • budu aktivni u radu sa mladima na lokalnom i regionalnom nivou;
 • budu na raspolaganju da se angažuju u celoj aktivnosti, uključujući i pripremu lokalnih projekata;
 • imaju interes da aktivno učestvuju u kreiranju politike na lokalnom i/ili regionalnom nivou, ali da ne budu izabrani predstavnici;
 • umeju da prošire informacije dobijene tokom sesije po povratku kući;
 • imaju dobre veštine pisanja i javnog govora;
 • budu posvećeni radu u interkulturalnom timu;
 • nisu ranije učestvovali u ovoj inicijativi;
 • tečno govore engleski.

POSTUPAK PRIJAVE

Rok za prijavu mladih iz dotičnih zemalja je najkasnije do 23:59h CET 7. januara 2024. godine.

Kandidati treba da popune onlajn aplikacioni formular.

Učešće samo na jednoj sesiji nije moguće. Kao deo procesa onlajn prijave, podnosiocima se postavlja niz pitanja koja od njih zahtevaju da izraze svoje stavove o učešću mladih u javnom životu.

Kandidati takođe moraju da pošalju kratak video snimak preko onlajn linka koji ne traje duže od 30 sekundi, kako bi podržali svoju prijavu. Link do video snimka (naslov treba da sadrži samo ime i državu podnosioca prijave) treba poslati zajedno sa prijavom. Napominjemo da kandidati ne treba da se predstavljaju na video snimku već da odgovore na postavljeno pitanje. Ovo je sastavni deo aplikacije.

U nastavku možete naći više informacija o inicijativi i postupku prijave: Call for applications for young people to take part in the 2024 edition of the Congress “Rejuvenating politics” initiative – Congress of Local and Regional Authorities (coe.int)

Prihvataju se samo prijave poslate putem zvaničnog onlajn obrasca.

Omladinske delegate biraće Komisija za selekciju koja uključuje portparola Kongresa za mlade, trenere za mlade i dva člana Saveta za mlade Saveta Evrope. Komisija će osigurati da odabrani kandidati predstavljaju uravnoteženu grupu u pogledu pola, kulturnog porekla i iskustva. Odluka komisije će biti konačna.

Svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima izbornog postupka najkasnije do 9. februara 2024. godine.

TROŠKOVI

Putne troškove i dnevnice mladih delegata snosiće Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u skladu sa pravilima Saveta Evrope. Smeštaj će obezbediti i platiti organizatori, u jednokrevetnim ili zajedničkim sobama prema raspoloživosti i važećim sanitarnim merama. Organizatori ne mogu da pokriju troškove smeštaja na drugom mestu.

Kontakt: Sarah Burton, Direktor Službe za podnošenje podnesaka, Kongres lokalnih I regionalnih vlasti, e-mail: congress.youth@coe.int

Dodatne informacije na linku  youth delegate participation

Podeli sa drugima