Srbija – Hrvatska

Osi­gu­ra­va­nje jed­na­kog pri­stu­pa zdrav­stve­noj za­šti­ti i pod­sti­ca­nje ot­por­no­sti zdrav­stve­nih si­ste­ma, uklju­ču­ju­ći pri­mar­nu za­šti­tu, jedna je od istaknutijih programa rada ovog programa. Međutim, projekti koji se zajednički ostvaruju u graničnim oblastima Srbije i Hrvatske, odnose se i na ekologiju I druge teme.

Više informacija o konkurisanju pronađite o ovde: (TRENUTNO JE NEVAŽEĆI LINK)

Sr­bi­ja – Bo­sna i Her­ce­go­vi­na

Projekti na kojima sarađuju ove dve države mahom se odnose na turizam i kulturno i prirodno nasleđe, a prioritet je ulaganje u mlade – njihovo obrazovanje i veštine.

Više informacija: https://srb-bih.org/en/

Srbija – Bugarska

Otpornost pograničnog regiona, u kontekstu klimatskih promena, zatim unapređenje malih I srednjih preduzeća, kao podsticanje inkluzivnog društva, kulture, prirodnog nasleđa – teme su kojima će se baviti projekti prekogranične saradnje Srbije i ugarske. Više o finansijskim sredstvima i mogućnostima za konkurisanje pronađite na sledećoj veb prezentaciji: http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Srbija – Rumunija

Projekti saradnje ove dve države do sada su doprineli boljoj zdravstvenoj zaštiti i većoj zaposlenosti osoba koje žive u pograničnoj oblasti. Ubuduće će se usmeriti na zaštitu životne sredine i upravljanje rizikom, na društveni i ekonomski razvoj i povećanje kapaciteta za upravljanje granicom; o čemu se možete informisati ovde: https://www.romania-serbia.net/

Srbija – Severna Makedonija

Za­po­šlja­va­nje, mo­bil­nost rad­ne sna­ge i so­ci­jal­na i kul­tur­na pre­ko­gra­nič­na uklju­če­nost – neke su od tema namenjene građanima koji žive o pograničnim oblastima ove dve zemlje. Važan segment su i osnaživanje turizma i kulturnog I prirodnog nasleđa. Više o tome saznajte na sajtu: https://eu.rs-mk.org/

Srbija – Crna Gora

Turizam, kulturno nasleđe i zapošljavanje – najzastupljenije su oblasti kojima će se baviti projektiprekogranične saradnje Srbije i Crne Gore.

Ukoliko vas zanimaju ove teme, više informacija možete naći ovde: https://cbcsrb-mne.org/

Srbija – Mađarska

Zeleniji region je prvi prioritet projekata koji će se ostvariti u okvoru prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, ali mogućnosti su otvorenei za one koji žele da se bave unapređenjem ljudskih i kulturnih vrednosti, kao i civilnom saradnjom. Pogledajte kako da se prijavite za neki od konkursa: http://www.interreg-ipa-husrb.com/

Takođe, osim programa koji se odnose na bilateralnu saradnju dve zemlje, postoji i nekoliko onih koji podrazumevaju saradnju više država.

  • Tran­sna­ci­o­nal­ni pro­gram za Dunavski re­gi­on vredan je skoro 270 miliona evra, a neki od ciljeva jesu zeleniji dunavski region, zaštita i očuvanje biodiverziteta, inkluzivno i efektivno tržište rada, i drugo.

Ukoliko su vam ove teme bliske, pronađite više informacija ovde: https://www.interreg-danube.eu/

  • Ja­dransko-jonski tran­sna­ci­o­nal­ni pro­gram podržava industrijsku tranziciju i preduzetništvo, teži da bude region otporniji na klimatske promene, a bavi se i drugim temama, za koje je ukupno izdvojeno preko 160 miliona evra. Pronaćite svoju priliku ovde: https://www.adrioninterreg.eu/
  • URBAKT je program, koji ima cilj  da pod­stak­ne odr­ži­vi in­te­gri­sa­ni ur­ba­ni raz­voj u gra­do­vi­ma ši­rom Evro­pe a pro­jek­te spro­vo­de op­štin­ske ad­mi­ni­stra­ci­je u part­ner­stvu či­ne­ći mre­že sa­rad­nje.

Mi­si­ja URBAКT-a je da omo­gu­ći gra­do­vi­ma da ra­de za­jed­no i raz­vi­ju in­te­gri­sa­na re­še­nja za uo­bi­ča­jene ur­ba­ne iza­zo­ve – umre­ža­va­njem, uče­njem iz me­đu­sob­nih is­ku­sta­va, iz­vla­če­njem lek­ci­ja i iden­tifi­ko­va­njem do­brih prak­si za po­bolj­ša­nje ur­ba­nih po­li­ti­ka. U pitanju je novi program, vredan preko pet miliona evra, o kome sve možete saznati na sledećem sajtu: https://urbact.eu/