Podrška EU nauci, istraživanju i razvoju i inovacijama u Srbiji

Činjenice i brojke

 • Evropska unija podržava nauku, istraživanje i razvoj, inovacije i start-ap ekosistem u Srbiji od 2012. godine.
 • U poslednjih deset godina, za direktnu podršku ovom sektoru opredeljeno je 90 miliona evra.
 • Do sada je iskorišćeno približno 55 miliona evra kroz tehničku pomoć i grantove za više od 1,500 različitih inovativnih, istraživačko-razvojnih i naučnih projekata koji su zadržali više od 1,000 poslova na visokom nivou.

 

Podrška EU razvoju privatnog sektora Srbije

Cilj podrške koju finansira EU usmerene ka srpskim MMSP i razvoju privatnog sektora uopšte je povećanje konkurentnosti nacionalne privrede i njena priprema za regionalno tržište i tržište EU. To bi trebalo da rezultira otvaranjem radnih mesta i održivim ekonomskim rastom, kao i standardom građana. Podrška EU u ovoj oblasti do sada iznosi 250 miliona evra.

Podrška EU nauci, istraživanju i inovacijama

Fokus trenutne podrške je na inovacijama, ubrzanju rasta i podršci relevantnosti i izvrsnosti naučnih istraživanja, uključujući komercijalizaciju istraživanja. Ovo je uglavnom posledica činjenice da je najbrži način povećanja konkurentnosti bilo koje kompanije ulaganje u inovacije i poboljšanje svoje pozicije na tržištu. To će na kraju pozitivno uticati na konkurentnost na nacionalnom nivou. Ukratko, tehnološke inovacije se smatraju glavnom snagom ekonomskog rasta.

Zbog toga je EU do sada uložila 90 miliona evra iz IPA fondova za podršku:

 • inovacija (47 miliona evra kroz Fond za inovacionu delatnost),
 • nauci, istraživanjima i razvoju (31,5 miliona evra kroz Fond za nauku i za reformu naučno-istraživačkih instituta) i
 • akceleraciji (10 miliona evra kroz Fond za inovacionu delatnost).

Dodatnih 1,5 miliona evra koristi se za izgradnju kapaciteta Naučno-tehnološkog parka Beograd.

Gore navedene aktivnosti izvode se na sledeći način.

Podrška Fondu za inovacionu delatnost

Srpski Fond za inovacionu delatnost dobija podršku u razvoju novih finansijskih instrumenata (programa grantova) za inovativne kompanije od 2012. godine. Ovo su bili prvi finansijski instrumenti razvijeni u Srbiji i podržavali su start-ap kompanije. Podržani programi grantova se odvijaju u ciklusima, bilo da ih finansira Vlada ili IPA fondovi EU. EU je takođe obezbedila izgradnju kapaciteta Fonda. Za razvoj ovih programa, EU je do sada obezbedila 47 miliona evra.

Instrumenti su uključivali Program ranoj razvoja i Program sufinansiranja inovacija za nove proizvode i usluge razvijene kroz komercijalizaciju istraživanja, šemu grantova za saradnju između poslovnog sektora i instituta za istraživanje i razvoj i grantove za transfer tehnologije i vaučere za inovativne kompanije.

 

Dok Program ranog razvoja (do 80.000 evra) podržava privatna, mikro i mala preduzeća u ranoj fazi razvoja koja razvijaju tehničke inovacije sa jasnim tržišnim potrebama, Program sufinansiranja inovacija (do 300.000 evra) pomaže postojećim MSP da razviju svoje istraživačke aktivnosti, uspostave saradnju sa strateškim partnerima, privuku investitore i komercijalizuju svoje inovacije.

Program saradnje nauke io privrede (do 300.000 evra) je posebno osmišljen da stimuliše saradnju između akademske zajednice i privatnog sektora sa ciljem komercijalizacije istraživanja i razvoja i promovisanja transfera tehnologija. Ideja koja stoji iza ove akcije je da se podstakne prekonkurentno istraživanje zasnovano na potražnji industrije.

Program Inovacionih vaučera (dizajniran kroz tehničku pomoć koju je finansirala EU, a sam program finansira Vlada) je dodatna pomoć za MSP kojima je potrebna podrža javnih naučno-istraživačkih organizacija kako bi predstavili nove proizvode i usluge tržištu.

Sa nedavno započetim sistemom akceleracija rasta MPS, dodatnih 10 miliona evra iz sredstava EU je dostupno Fondu za inovacionu delatnost za novi mehanizam za podršku tehnološkom razvoju i inovacijama – Katapult Akcelerator. Ovaj mehanizam podržava novoosnovane kompanije u ranim fazama razvoja proizvoda i tržišnog pozicioniranja i kompanije sa dokazanom tržišnom snagom sa ciljem da ubrzaju svoj rast i prikupe dodatna finansijska sredstva. Tromesečni intenzivni program obuke takođe obezbeđuje ulazne grantove od 20.000 do 50.000 evra i koinvestirajući grant jednak kvalifikovanoj investiciji u maksimalnom iznosu do 300.000 evra po startapu.

Podrška Fondu za nauku

Fond za nauku Srbije je javna organizacija koja podržava naučnu i istraživačku delatnost u Republici Srbiij. Fond je osnovan u martu 2019. godine, sa ciljem da obezbedi sredstva i podrži uslove za kontinuiran razvoj naučno-istraživačke delatnosti svetske klase u Srbiji, neophodne za unapređenje društva zasnovanog na znanju.

 

EU je takođe prvi donator koji pruža podršku Fondu za nauku. Podrška je obezbeđena u iznosu od 31,5 miliona evra kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva (SAIGE) (koji sprovodi Svetska banka). Projekat se fokusira na izgradnju kapaciteta Fonda, obezbeđivanje grantova za najuspešnije istraživače i doprinos reformi odabranih naučno-istraživačkih instituta i razvoj javnog sektora (15 do 20 instituta). Fokus ove intervencije je da podrži izvrsnost i relevantnost nauke i istraživanja za nacionalnu ekonomiju.

– Unapređenje Naučno-tehnološkog parka (NTP) Beograd

Tehnička pomoć u iznosu od 1,5 miliona evra obezbeđena je za NTP Beograd za unapređenje grupe standardizovanih usluga podrške poslovanju i kreiranje usluga po meri, sa ciljem podrške kompanijama u svakoj fazi njihovog razvoja – od identifikacije poslovne ideje i početka rasta i internacionalizacije. Cilj je bio i modernizacija organizacija istraživanja i inovacija i stimulisanje saradnje između privrede i akademskog sektora, kao i povećanje nivoa ulaganja u istraživanja.

 

Zaključak

Ulaganje u nauku, inovacije i istraživanja i razvoj je ključno za budući razvoj MSP, posebno za ekonomiju zasnovanu na znanju. EU je obezbedila 90 miliona evra za direktnu podršku ekosistemu inovacija, istraživanja i razvoja i start-ap ekosistema u Srbiji. Razumevanje da finansiranje inovacija treba posmatrati kao ulaganje u budućnost zemlje, a ne kao trošak, pokrenulo je reforme koje će značajno povećati konkurentnost srpske privrede.

EU će nastaviti da podržava reforme u ovoj važnoj oblasti sa ciljem da Srbija bude konkurentnija na evropskom i globalnom nivou.

Buduće mogućnosti u ovoj oblasti

 • Programi Fonda za inovacionu delatnost
 1. Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede

Tekući programi za dodelu bespovratnih sredstava inovativnim kompanijama i novoosnovanim preduzećima ukupne vrednosti 26 miliona evra (uključujući 16 miliona evra donacije EU i 10 miliona evra iz budžeta Republike Srbije) već su 15. septembra 2023. godine zatvorili prvi javni poziv vrdan 10,3 miliona evra. Vrednost grantova kroz ove programe kreće se od 120.000 do 500.000 evra po projektu, u zavisnosti od programa.

Drugi javni poziv i nova prilika za bespovratna sredstva u iznosu od 10,3 miliona evra planiran je za decembar 2023. godine.

Više informacija na: https://www.inovacionifond.rs/lat/

 

 1. KATAPULT akcelerator

Finansiranje Katapult akceleratora ukupne vrednosti 17,7 miliona evra (uključujući 10 miliona evra iz donacije EU i 7,7 miliona evra koje je obezbedila Republika Srbija) deo je Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE) koji je posvećen jačanju inovativnog preduzetništva i naučnog istraživanja.

Trenutno je OTVOREN treći javni poziv za učešće u Katapult programu akceleracija do 16. oktobra 2023. godine. Dodatni pozivi za start-ap kompanije biće dostupni sredinom 2024. i u 2025. godini.

Više informacija na: https://www.inovacionifond.rs/en/news/apply-to-join-katapult-24-now

 

Programi Fonda za nauku

Programi Fonda za nauku obezbeđuju finansijska sredstva za realizaciju naučno-istraživačkih projekata kroz četiri nova poziva u 2023. godini: trenutno su otvoreni javni pozivi za PROMIS i Dokaz koncepta, dok će pozivi za programe DIJASPORA i IDEJE biti otoreni u narednim mesecima.

Ukupan budžet za programe PRIZMA i PROMIS je 29 miliona evra (uključujući 16,5 miliona evra iz donacije EU i 12,5 miliona evra koje je obezbedila Republika Srbija). Za PRIZMA poziv, trenutno je u toku druga faza evaluacije.

Više informacija na: https://fondzanauku.gov.rs/programi-test/

 

HORIZONT EVROPA

Srbija je bila veoma uspešna u programu EU Horizont 2020 i dobila je 135 miliona evra za 414 grantova uz učešće 596 organizacija iz Srbije.

Srbija je pristupila novom programu EU za nauku i istraživanje – HORIZONT Evropa i već ima dobre rezultate. Horizont Evropa je okvirni program EU za istraživanje i inovacije koji traje od 2021-2027. Program podržava revolucionarne inovacije i pomaže u stvaranju novih usluga i tržišta, sa ciljem da podstakne rast, trgovinu i investicije i da stvori značajan društveni i ekološki uticaj.

 

Horizont Evropa ima tri stupa:

 • Izvrsnost u nauci ima za cilj povećanje globalne naučne konkurentnosti EU,
 • Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost podržava istraživanja povezana sa društvenim izazovima i jača tehnološke i industrijske kapacitete kroz klastere i
 • Inovativna Evropa ima za cilj da Evropu učini predvodnikom inovacija koje stvaraju nova tržišta kroz Evropski inovacioni savet.

Horizont Evropa stimuliše učešće MSP u celokupnom programu.

Predstojeći pozivi za podnošenje predloga projekata dostupni su na Portalu za finansiranje i tendere na:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home .  

Više informacija na: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en