Stažiranje u okviru programa Plava knjiga („Blue Book”)

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: N/A
Sredstva: N/A
Oblast: obrazovanje, mladi i sport
Konkurs je za: sve građane EU, bez obzira na starost. Određen broj mesta takođe se dodeljuje državljanima zemalja koje nisu članice EU.

Ko može da se prijavi?

U zavisnosti od kriterijuma podobnosti, staž je otvoren za sve građane EU, bez obzira na starost. Određen broj mesta takođe se dodeljuje državljanima zemalja koje nisu članice EU.

Kriterijumi

Program stažiranja otvoren je za osobe koje su diplomirale a koje su

 1. Završile standardne trogodišnje visokoškolske studije (najmanje nivo EQF 6), što odgovara završenim osnovnim studijama ili ekvivalentnim studijama. Imaćete pravo da se prijavite samo ukoliko posedujete sertifikat ili zvaničnu potvrdu vašeg fakulteta o stečenom takvom stepenu obrazovanja. Od vas će se tražiti da podnesete sledeća dokumenta:
 • diplome ili sertifikate za jasno navedenim završnim ocenama,
 • i dokaz o završenom najmanje nivou EQF 6. Više o nivoima EQF
 1. Nemaju nikakvo prethodno radno iskustvo duže od šest nedelja u nekoj od EU institucija, organa ili agencija, delegacija, sa članovima Evropskog parlamenta, ili opšteg pravobranioca Suda pravde Evropske unije.
 2. Poseduju veoma dobro znanje jezika.
 • Za staž u upravi– morate posedovati veoma dobro znanje dva zvanična jezika EU, od kojih jedan mora biti radni jezik: engleski, francuski ili nemački na nivou C1 ili C2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike  a drugi najmanje na nivou B2 level, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Za državljane zemalja van EU, potreban je samo jedan radni jezik na nivou C1 ili C2.
 • Za staž u oblasti prevođenjau Generalnom direktoratu za prevođenje (DGT) – morate biti sposobni da prevodite na vaš glavni/ jezik na koji se prevodi (obično vaš maternji jezik) sa dva druga zvanična jezika EU (‘izvorni jezici’*):
  • vaš glavni/ jezik na koji se prevodi mora biti jedan od zvaničnih jezika EU,
  • vaš prvi izvorni jezik za prevođenje mora biti radni jezik EU: engleski, francuski ili nemački,
  • vaš drugi izvorni jezik može biti bilo koji od zvaničnih jezika EU na kome posedujete minimum B2 nivo.

Najmanje jedan od izvornih jezika koje nudite mora biti francuski, engleski ili nemački. To je zato što:

 • EU prima veliki broj prevoda i dokumenata na francuskom, engleskom ili nemačkom
 • Francuski, engleski i nemački su jezici koje zaposleni u EU najčešće koriste u svom radu

Većina dokumenata koja se šalju u DGT na ostalim jezicima stiže iz Zemalja članica. Neki dokumenti stižu iz međunarodnih organizacija i nacionalnih udruženja koja Komisiji i pisani su na engleskom.

Bodovi se ne dodeljuju maternjem jeziku. Prema tome, nije potrebno priložiti dokaz.

Ukoliko imate više od jednog maternjeg jezika i želite da oni budu bodovani, možete ih prijaviti u odeljku prijave ‘Drugi jezici’ pod uslovom da možete da priložite o tome odgovarajući pisani dokaz.

Dodatni bodovi se dodeljuju za:

 • Radno iskustvo,
 • Međunarodni profil stečen kroz obrazovanje, rad ili volontiranje u inostranstvu i sposobnost za rad u međunarodnom okruženju,
 • Studiranje retkih oblasti.

Ukoliko ne budete izabrani, moraćete ponovo da podnesete prijavu. Svaki put se primenjuje isti postupak, ali nema garancije da ćete stići do finalne faze.

Pitanja o kriterijumima

Da li postoji starosna granica za prijavljivanje?

Ne. Ne postoji starosna granica za učešće u ovom programu stažiranja.

Koje dokumente bi trebalo priložiti uz prijavu?

Potrebno je da priložite sledeća dokumenta, pre kojih ćete priložiti sadržaj sa navedenim spiskom priloženih dokumenata u PDF formatu, tačku po tačku prema sledećem redosledu:

 1. Kopiju važećeg pasoša ili lične kartekojom dokazujete državljanstvo navedeno u prijavi.
 2. Kopije svih fakultetskih diplomakoje ste naveli u prijavi i/ili prepise sa relevantnog fakulteta (npr. spisak predmeta koje ste učili svake godine).
 3. Kopije sertifikata/licencikoje ste dobili, kako ste naveli u prijavi, ukoliko jeste (npr. sertifikate iz IT, TOGAF, ITIL, pravosudnih ispita, CPA, CFA…). Da bi bio smatran validnim, na sertifikatu mora biti jasno navedeno da je vlasnik položio ispit. Samo pohađanje nekog kursa nije dovoljno, a sertifikati o učešću se ne uzimaju u obzir. Ne navodite seminare, obuke ili sertifikate o znanju jezika.
 4. Kopije dokaza o radnom iskustvu u zemlji porekla koje ste naveli u prijavi, ukoliko ste ih naveli.

To mogu biti:

 • Preporuke poslodavca koje moraju biti na memorandumu/propisno potpisane i overene, sa datumom i jasno naznačenim vremenskim periodom u kome ste radili,
 • Ugovori na kojima je jasno naveden period u kome ste radili,
 • Izvodi od plata na kojima je jasno naveden period rada (priložite izvod prve i poslednje plate)
 • U slučaju frilensera prihvataju se poreske prijave pod uslovom da pokrivaju odnosni period i da je poslodavac jasno identifikovan.
 • Fakture pod uslovom da pokrivaju odnosni period i da je poslodavac jasno identifikovan.
 1. Kopije dokaza o međunarodnom iskustvukoje ste naveli u prijavi, ukoliko ste ih naveli.

Radno iskustvo dokazuje se:

 • Preporukama poslodavca koje moraju biti na memorandumu/propisno potpisane i overene, sa datumom i jasno naznačenim vremenskim periodom u kome ste radili,
 • Ugovorima na kojima je jasno naveden period u kome ste radili,
 • Izvodima od plata na kojima je jasno naveden period rada (priložite izvod prve i poslednje plate)

Važno: Elektronska pošta ne prihvata se kao dokaz, osim ukoliko ne sadrži validni onlajn potpis.

Iskustvo o međunarodnoj mobilnosti dokazuje se:

 • Kopijama diploma stečenih u inostranstvu,
 • Sertifikatima Erasmus,
 • Sertifikatima stečenim na programima studijske razmene,
 • Sertifikatima o volonterskom radu,
 • Izvodima od plata na kojima je jasno naveden period rada (priložite izvod prve i poslednje plate)

Važno: Elektronska pošta ne prihvata se kao dokaz, osim ukoliko ne sadrži validni onlajn potpis.

Datumi navedeni u prijavi i pratećim dokumentima moraju se podudarati (svaka nepodudarnost, čak i mala, dovodi do isključenja). Međunarodne studije navodite i u delu prijave koji se odnosi na obrazovanje i u delu prijave koji se odnosi na međunarodno iskustvo.  Međunarodno radno iskustvo navodi se samo u delu koji se odnosi na međunarodno iskustvo.

 1. STAŽ U UPRAVI– Dokaz o znanju jezika naveden u prijavi.

Znanje jezika dokazuje se putem:

 • Sertifikata sa kurseva jezika na kojima je jasno naveden postignut nivo znanja, a koje su izdali:
  • Instituti jezika kao što je Instituto Cervantes, Alliance française, Goethe Institut, itd.
  • Državno priznate škole jezika koje izdaju sertifikovane potvrde i koje jasno korespondiraju sa CERF.
 • Sertifikata o pohađanju najvišeg nivoa koji se mogu smatrati dokazom prethodno završenog nižeg nivou kursa. Npr: sertifikat o pohađanju nivoa C1 prihvata se kao dokaz položenog nivoa B2.
 • Fakultetski kursevi: osnovne studije ili master, pohađani u celosti ili delom na jezikom koji je prijavljen:
  • Diploma stečena predavanjima koja su u celosti pohađana na prijavljenom jeziku smatra se stečenim nivoom C2,
  • Diploma stečena predavanjima koja su delimično pohađana na prijavljenom jeziku, npr. koja odgovara najmanje polovini kredita potrebnih da se stekne diploma (to mora biti jasno iz prepisa: predavanja slušana i ispiti na koje je kandidat izašao i koje je položio na datom jeziku) smatraju se stečenim nivoom C1.
 • Sertifikata o bilingualnom obrazovanju na srednjoškolskom nivou koje su izdale evropske škole, međunarodne srednje škole, itd. smatraju se stečenim nivoom C1.
 • Srednjoškolsko obrazovanje u celosti na određenom jeziku odgovara nivou C2.
 • Maternji jezici se takođe smatraju ‘veoma dobrim znanjem’. Međutim, za maternje jezike se ne dodeljuju bodovi, a nemate ni obavezu da priložite dokaze o nivou znanja istih.
 1. STAŽ U OBLASTI PREVOĐENJA: – Dokaz o posedovanju znanja jezikanavedenih u prijavi.

Znanje jezika dokazujete putem:

 • Sertifikata sa kurseva jezika na kojima je jasno naveden postignut nivo znanja, a koje su izdali:
  • Instituti jezika kao što je Instituto Cervantes, Alliance française, Goethe Institut, itd.
  • Državno priznate škole jezika koje izdaju sertifikovane potvrde i koje jasno korespondiraju sa CERF.
 • Sertifikata o pohađanju najvišeg nivoa koji se mogu smatrati dokazom prethodno završenog nižeg nivou kursa. Npr: sertifikat o pohađanju nivoa C1 prihvata se kao dokaz položenog nivoa B2.
 • Fakultetski kursevi: osnovne studije ili master, pohađani u celosti ili delom na jezikom koji je prijavljen:
  • Diploma stečena predavanjima koja su u celosti pohađana na prijavljenom jeziku smatra se stečenim nivoom C2,
  • Diploma stečena predavanjima koja su delimično pohađana na prijavljenom jeziku, npr. koja odgovara najmanje polovini kredita potrebnih da se stekne diploma (to mora biti jasno iz prepisa: predavanja slušana i ispiti na koje je kandidat izašao i koje je položio na datom jeziku) smatraju se stečenim nivoom C1.
 • Sertifikata o bilingualnom obrazovanju na srednjoškolskom nivou koje su izdale evropske škole, međunarodne srednje škole, itd. smatraju se stečenim nivoom C1.
 • Srednjoškolsko obrazovanje u celosti na određenom jeziku odgovara nivou C2.
 • Maternji jezici se takođe smatraju ‘veoma dobrim znanjem’. Međutim, za maternje jezike se ne dodeljuju bodovi, a nemate ni obavezu da priložite dokaze o nivou znanja istih.

Da li mogu ponovo da se prijavim, ukoliko moja prijava ne bude uspešna?

Da.  Možete da se prijavite za onoliko sesija koliko želite.

Kako da dokažem ‘veoma dobro znanje’ (nivo C1 ili C2 level) jezika za staž u upravi?

Znanje jezika dokazujete putem:

 • Sertifikata sa kurseva jezika na kojima je jasno naveden postignut nivo znanja, a koje su izdali:
  • Instituti jezika kao što je Instituto Cervantes, Alliance française, Goethe Institut, itd.
  • Državno priznate škole jezika koje izdaju sertifikovane potvrde i koje jasno korespondiraju sa CERF.
 • Sertifikata o pohađanju najvišeg nivoa koji se mogu smatrati dokazom prethodno završenog nižeg nivou kursa. Npr: sertifikat o pohađanju nivoa C1 prihvata se kao dokaz položenog nivoa B2.
 • Fakultetski kursevi: osnovne studije ili master, pohađani u celosti ili delom na jezikom koji je prijavljen:
  • Diploma stečena predavanjima koja su u celosti pohađana na prijavljenom jeziku smatra se stečenim nivoom C2,
  • Diploma stečena predavanjima koja su delimično pohađana na prijavljenom jeziku, npr. koja odgovara najmanje polovini kredita potrebnih da se stekne diploma (to mora biti jasno iz prepisa: predavanja slušana i ispiti na koje je kandidat izašao i koje je položio na datom jeziku) smatraju se stečenim nivoom C1.
 • Sertifikata o bilingualnom obrazovanju na srednjoškolskom nivou koje su izdale evropske škole, međunarodne srednje škole, itd. smatraju se stečenim nivoom C1.
 • Srednjoškolsko obrazovanje u celosti na određenom jeziku odgovara nivou C2.
 • Maternji jezici se takođe smatraju ‘veoma dobrim znanjem’. Međutim, za maternje jezike se ne dodeljuju bodovi, a nemate ni obavezu da priložite dokaze o nivou znanja istih.

Koju vrstu radnog iskustva bi trebalo da navedem u prijavi?

Možete navesti sve vrste radnog iskustva, uključujući i rad tokom raspusta ili studija, kao i poslove koje ste radili sa pola radnog vremena.

Sistem vam dozvoljava da navedete najviše pet radnih mesta.

Počnite od onog radnog mesta na koje ste najduže radili i tako rangirajte sve do onoga na kome ste najkraće radili.

Ukoliko ste radili na više od pet radnih mesta (imate više od pet vrsta radnog iskustva) odaberite pet najvažnijih. Volonterski rad ili rad u državnoj službi sa punim radnim vremenom smatra se radnim iskustvom i dokazuje se na isti način kao i druga iskustva.

Važno: Rad kod istog poslodavca ali u više navrata navodi se pojedinačno u prijavi.

Podeli sa drugima