Poziv za civilno društvo: prijavite se za pridruživanje radu Evropskog ekonomsko socijalnog saveta

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 25.01.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: civilno društvo
Konkurs je za: predstavnike organizacija poslodavaca, sindikata i organizacija civilnog društva

Evropski ekonomsko socijalni savet (EESC) objavio je poziv za izražavanje interesa, pozivajući predstavnike organizacija poslodavaca, sindikata i organizacija civilnog društva iz zemalja kandidata za članstvo u EU da učestvuju u pilot projektu i postanu „članovi kandidati za proširenje“ (Enlargement Candidate Members – ECM). Ova inicijativa čini EESC prvom institucijom EU koja nudi zemljama kandidatima posebnu priliku za uključivanje i učešće. Inicijativa je osmišljena kao jednogodišnji pilot projekat za 2024. godinu i biće evaluirana u decembru 2024. godine.

Koja je uloga „članova kandidata za proširenje” (ECM)?

„Član kandidat za proširenje“ je počasna titula kojom se ukazuje podrška i poštovanje predstavnicima civilnog društva iz zemlja kandidata za članstvo u EU, a da im se ne dodeljuje status člana EESC. Stoga se koncept ECM razlikuje od članstva u EESC kako je definisano u članovima 300 do 304 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (TFUE).

Budući „članovi kandidati za proširenje“ ECM:

 • bi učestvovali u procesu izrade odabranih mišljenja EESC: od studijskih grupa (gde bi mogli da daju doprinos u pružanju neophodnih inputa, razumeju, analiziraju i komentarišu predloge) do sastanaka sektora i plenarnih sednica, kojima se završava proces donošenja mišljenja EESC;
 • bi pružili doprinos u procesu izrade određenog broja odabranih mišljenja EESC (zakonodavnih, istraživačkih ili samoinicijativnih) o temama u kojima je njihovo učešće posebno relevantno, kao što su važna zakonodavna mišljenja u vezi sa proširenjem, mišljenja o pitanjima od panevropskog i globalnog značaja i glavna mišljenja EESC opšte prirode;
 • ne bi bili članovi odbora i ne bi bili deo skupštine;
 • ne bi predstavljali Savet ne bi bili ovlašćeni da govore u ime Saveta;
 • ne mogu imati ulogu predsednika studijske grupe ili izvestioca/koizvestioca;
 • ne mogu glasati o mišljenjima na sastancima sekcija ili plenarnim sednicama niti će moći da podnose amandmane.

Oni bi takođe učestvovali na posebnom plenarnom zasedanju o proširenju koji bi za cilj imao sagledavanje sprovođenja ove inicijative, ali bi u isto vreme bio i prilika da se izvrši provera koliko su zdravi civilno društvo, ljudska prava i demokratija i procene uslovi u kojima funkcioniše civilno društvo u zemljama kandidatima za članstvo u EU.

EESC će finansijski pokriti troškove ECM-a u meri u kojoj oni proističu iz učešća u radu EESC kao spoljnih učesnika. To znači nadoknadu putnih troškova pod određenim uslovima i isplatu dnevnice za dan sastanka za pokriće na primer smeštaja, hrane i lokalnog prevoza.

Kakav je proces selekcije da postanete „kandidat za članstvo“ (ECM)?

EESC će pregledati prijave i izabrati kandidate. Organizacije i kandidat(i) koje organizacija predloži biće izabrani prema kriterijumima navedenim u nastavku teksta. Procedura za izbor ECM-a bi se razlikovala za zemlje koje imaju bilateralna tela koja proizilaze iz sporazuma o pridruživanju sa EU i zemlje sa kojima takvo telo ne postoji. Postojeća tela bi služila kao deo grupe ECM za svaku zemlju kandidata. Ostale organizacije civilnog društva će se ovim postupkom dodati u bazu.

U procesu selekcije, kako bi se stvorila baza organizacija civilnog društva po državama kandidatima za članstvo u EU, u obzir će se uzeti sledeće:

 • učešće određene organizacije u nacionalnom građanskom i socijalnom dijalogu;
 • učešće u nacionalnim ili međunarodnim mrežama;
 • usklađenost organizacije sa vrednostima EU sadržanim u članu 2 TEU;
 • poštovanje rodne ravnoteže i prisustvo predstavnika omladinskih organizacija;
 • prednost će imati ljudi koji govore najmanje jedan od službenih jezika EU.

EESC će nastojati da napravi uravnoteženu i raznoliku bazu kandidata za članstvo, koja će predstavljati tri grupe i različite segmente civilnog društva.

Ukoliko je vaša organizacija zainteresovana da bude deo ECM inicijative, prijavite se tako što ćete dostaviti sve tražene podatke najkasnije do 25. januara 2024.

Sekretarijat EESC će kontaktirati grupu potencijalnih ECM za sledeće korake u procesu. Cilj je da se izabere grupa od maksimalno 21 člana za Ukrajinu i Tursku, i do 15 članova za ostale zemlje kandidate.

Podnesite svoje prijave OVDE do 25. januara.

Više o inicijativi pročitajte OVDE.

Podeli sa drugima