WB6 MEDIA: Poziv za prijave MEDIA BUSSINES IDEJE

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 28.04.2024.
Sredstva: grantovi (do 20.000 evra)
Oblast: mediji
Konkurs je za: nezavisne medijske organizacije, regionalne, nacionalne i lokalne medijske kuće, sa WB6: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

WB6 MEDIA: Podrška slobodi medija i pluralizmu na Zapadnom Balkanu

#SustainMedia PROGRAMME

GIZ poziva nezavisne medijske organizacije, regionalne, nacionalne i lokalne medijske kuće koje deluju na području Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo *, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) da se prijave za grantove za Media Business ideje u okviru Programa „SustainMedia: Podrška slobodi medija i pluralizmu na Zapadnom Balkanu“ koji sufinansira Evropska unija i Nemačka vlada, a implementira GIZ-a u saradnji sa Internews i DW Akademijom. Poziv je usmeren ka vizionarskim medijskim organizacijama koje su spremne da budu pioniri novih poslovnih ideja i otvorene su za saradnju sa drugim poslovnim/organizacionim subjektima i digitalnim sektorom. Verujemo da je podrška partnerstvima i prihvatanje inovativnih poslovnih strategija nezavisnih medija od suštinskog značaja za dalji rast i održivost medijske industrije.

POZADINA

Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), u saradnji sa Internews i DW Akademijom, implementira Regionalni program podrške medijima na Zapadnom Balkanu, koji finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Nemačke.

Ovaj program ima za cilj jačanje kapaciteta profesionalnih nezavisnih medijskih organizacija da se bolje prilagode promenljivom medijskom okruženju, kroz podršku stvaranju modernog visokokvalitetnog sadržaja i odgovarajućih poslovnih modela nakon toga.

Program radi na postizanju sledećih ciljeva:

 1. Jačanje kapaciteta medijskih organizacija radi poboljšanja ekonomskog performansa;
 2. Poboljšanje kapaciteta medijskih organizacija za kvalitetno izveštavanje;
 3. Unapređenje regionalne razmene između medijskih aktera, tehnoloških kompanija i inovativnih poslovnih subjekata.

CILJEVI POZIVA

Osnovni cilj ovog Poziva je povećanje ekonomske održivosti i omogućavanje rasta nezavisnih medijskih organizacija.

Cilj Poziva je identifikacija i podrška medijskim organizacijama koje predlažu kreativne poslovne ideje, naglašavajući saradnju sa drugim medijskim subjektima, poslovnim subjektima i digitalnim sektorom.

Podrška bi omogućila medijskim organizacijama da dizajniraju i pilotiraju konkretne poslovne ideje s kojima bi želele eksperimentisati, ili da dalje razvijaju bilo koju novu inicijativu (vezanu za poslovni model/diversifikaciju prihoda/angažovanje publike, itd.) koju su možda već započele i treba da je nastave. Tražimo predloge koji pokazuju jasnu viziju za međusobno korisna partnerstva, generaciju prihoda i digitalnu inovaciju.

Fokusne oblasti:

 1. Digitalna Integracija: predlozi prikazuju inovativne pristupe digitalnoj integraciji, uključujući iskorišćavanje novih tehnologija, analitiku podataka i digitalne platforme radi unapređenja dostave sadržaja i angažovanja publike.
 2. Međusektorska partnerstva: predlozi treba da istaknu potencijalnu saradnju sa inovativnim poslovnim subjektima i/ili specijalizovanim organizacijama u različitim sektorima (npr. IT i digitalni sektor; digitalni marketing i e-trgovina; ljudska prava; umetnost i kultura; nauka; klima i energija; multimedija, itd), opisujući kako ova saradnja mogu doprineti generaciji prihoda, angažovanju publike i inovacijama.
 3. Saradnja sa drugim medijskim organizacijama: predlozi treba da opišu strategije za saradnju sa drugim medijskim subjektima radi pojačavanja dosega sadržaja, optimizacije troškova kroz deljenje resursa i unapređenje novinarskog uticaja. Saradnje između nacionalnih i lokalnih medija posebno se ohrabruju.

Poziv ima za cilj da podrži medijsku organizaciju da:

 • Testira ili dalje razvija inovativne i/ili eksperimentalne poslovne strategije u medijima;
 • Dizajnira i razvije zajedničke pristupe i partnerstva između medijskih organizacija u regionu i šire, sa ciljem povećane održivosti medijskog poslovanja;
 • Uspostavi saradnju između medijskih izvora i aktera iz tehnološkog i digitalnog ekosistema kako bi razvili ili uveli nove poslovne ideje;
 • Iskoristi tehnološki razvoj kako bi bolje merio, analizirao i razumio publiku, sa ciljem maksimiziranja dosega i angažovanja;
 • Uspostavi međusektorsku saradnju sa drugim poslovnim subjektima i organizacijama specijalizovanim u sektorima relevantnim za rad medijskog izvora;
 • Pronađe alternativne načine generisanja prihoda;
 • Pronađe digitalna rešenja za izazove razvoja medija vezane za njihovo svakodnevno poslovanje, proizvodnju i distribuciju medija, dosega publike i monetizacije;
 • Ostale ideje vezane za testiranje, konsolidaciju i promociju održivih poslovnih modela medija.

Ciljna grupa:

Nezavisne medijske organizacije, regionalne, nacionalne i lokalne medijske kuće, sa WB6: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

Broj dodelenih grantova: približno 15

Iznos grantova: do 20.000 EUR

Trajanje grantova: do 1 godineMODALITETI PRIJAVE

Zainteresovani medijski akteri mogu se prijaviti koristeći priložene obrasce, do 28. aprila 2024. godine Kao dio Aplikacionog Paketa, aplikanti će trebati da dostave:

Respektivni obrasci trebaju se preuzeti, popuniti, potpisati i poslati putem e-maila, u Word ili PDF i Excel formatu, na sledeću adresu: mailto:wb6media@giz.de

 • Prateća Dokumentacija:
 • Certifikat o pravnom registraciji aplikanta
 • Certifikat o registraciji/dozvola od Medijskog Autoriteta (ako je primenjivo)
 • CV osoblja koje će biti uključeno u implementaciju Projekta
 • CV partnera, ako je relevantno (Ako je predloženo partnerstvo, molimo uključite CV partnerske organizacije)
 • Zvanični finansijski izveštaji aplikanta za 2023. godinu/prethodna poslovna godina

Prateća dokumentacija treba biti poslata putem e-maila na istu adresu: wb6media@giz.de. Proces selekcije će se zasnivati na sledećim kriterijumima za prihvatljivost i za evaluaciju:

 • Aplikant treba da bude uspostavljen i deluje u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana.
 • Status aplikanta: Nezavisna privatna medijska kompanija ili neprofitni medijski izvor/NVO sa Zapadnog Balkana. Javni emiteri i državno kontrolisani mediji nisu prihvatljivi
 • Dokazana posvećenost profesionalnim i etičkim standardima novinarstva (npr. kroz članstvo u novinarskim savetima; poštovanje ili usklađenost sa drugim relevantnim prepoznatim mehanizmima, platformama, itd. uspostavljenim radi promovisanja profesionalnih i etičkih standarda u novinarstvu)ž
 • Transparentno vlasništvo i/ili sastav, bez učešća državnih ili državno povezanih entiteta; niti viših političkih aktera ili njihovih bliskih srodnika

Aplikanti koji ispunjavaju Kriterijume za Prihvatljivost biće podvrgnuti procesu evaluacije, zasnovanom na sledećim Kriterijumima:

 1. Kvalitet i profesionalnost medijskog izvora
 2. Relevantnost i kvalitet aplikacije
 3. Profesionalni i organizacioni kapaciteti za implementaciju predložene akcije
 4. Potencijal za ekonomski rast i diversifikaciju prihoda
 5. Inovativnost predložene ideje
 6. Jasnoća i relevantnost budžeta

Maksimalni iznos grantova po korisniku će biti do 20.000 EUR i biće isplaćen u tranšama, u zavisnosti od dostave rezultata i postizanja očekivanih rezultata.

Aplikacioni Formular

Budžet Formular

 

*Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom UN-a 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji nezavisnosti Kosova

Podeli sa drugima