Konkurs za projekte za održivu budućnost

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 22.2.2024. do 17h
Sredstva: bespovratna sredstva (grant šeme)
Oblast: civilno društvo, zelena tranzicija, lokalni razvoj, poljoprivreda
Konkurs je za: organizacije civilnog društva, javnu upravu, obrazovne ustanove

Horizont: Novi poziv za održivu budućnost

U zajedničkom naporu da se suprotstavi klimatskim promenama i postigne klimatsku neutralnost, Evropska unija predvodi inovativne projekte koji se fokusiraju na sektor korišćenja zemljišta. Sa vizijom postizanja klimatske neutralnosti do 2035. godine i proširivanjem ovog postignuća na sve sektore do 2050. godine, podržani projekti treba da imaju za cilj ublažavanje posledice i prilagođavanje klimatskim promenama, istovremeno obezbeđujući očuvanje i unapređenje prirodnih kopnenih rezervoara ugljenika. Ključno za uspeh ovih inicijativa je očuvanje i unapređenje prirodnih kopnenih rezervoara ugljenika – uključujući tla, šume, obradiva zemljišta i močvare. U skladu sa Evropskim zelenim planom i sektorskim politikama EU, istraživanje i inovacije igraju ključnu ulogu u oblikovanju i sprovođenju politika koje podržavaju postizanje klimatskih ciljeva EU.

Sa tim u vezi, otvoren je novi konkurs za predloge projekata u okviru programa Horizont, do 22. februara 2024. godine!

Predtsvljamo vam dva nova poziva:

1. Klimatske promene i promene korišćenja zemljišta (HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-4)

Rok za prijavu na konkurs: 22.02.2024 do 17 h

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Javna uprava
 • Obrazovne ustanove
 • Drugo

Vrsta finansijske podrške: bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

 • Životna sredina i klimatske promene (zaštita životne sredine)
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)
 • Ostalo (klimatske promene, biodiverzitet, inovacije, IT i veštačka inteligencija)

Geografska pokrivenost: cela Srbija

Potrebna dokumentacija: 

Kako se aplicira?

Registracijom na jedinstvenom Portalu i praćenjem uputsva za elektronsku prijavu predloga OVDE.

Aktivnosti projekta bi trebalo da budu usmerene ka:

 1. Analizi uticaja i projekcija:

Analiziranje, modeliranje i projekcija uticaja prošlog, sadašnjeg i budućeg korišćenja zemljišta i promene na lokalnu i regionalnu evoluciju klime, uključujući, prema potrebi, upotrebu tehnologija daljinskog posmatranja u kombinaciji sa veštačkom inteligencijom.

 1. Strategijama za kreiranje politika:

Razvijanje strategija za donošenje javnih politika, uključujući razmatranje kompromisa između različitih ciljeva (ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama, proizvodnja hrane i biomase, zaštita biodiverziteta).

 1. Inovativnim rešenjima za upravljanje zemljištem:

Predlaganje rešenja za unapređeno upravljanje zemljištem, uključujući pošumljavanje, integrisane promene namene i prakse upravljanja, unapređeno upravljanje šumama i bolje korišćenje biomase za dugotrajne drvene proizvode, efikasniju upotrebu đubriva, promene u ishrani, itd.

 1. Saradnji i integraciji:

Sprovođenje aktivnosti i usmeravanje odgovarajućih resursa za saradnju sa drugim projektima finansiranim u okviru ove teme.

Važno je naglasiti da u okviru poziva integracija rodne dimenzije u sadržaj istraživanja i inovacija nije obavezna, ali ove inicijative predstavljaju zajedničku posvećenost unapređenju održivih praksi i borbi protiv klimatskih promena za zeleniju i otporniju budućnost.

2.Socio-ekonomski, klimatski i ekološki aspekti paludikulture (HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-2)

Rok za prijavu na konkurs: 22.02.2024 do 17 h

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Obrazovne ustanove
 • Drugo

Vrsta finansijske podrške: bespovratna sredstva (grant šeme); od 60.000 do 1.000.000 €

Oblast podrške

 • Životna sredina i klimatske promene (zaštita životne sredine)
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)
 • Ostalo (klimatske promene, inovacije)

Geografska pokrivenost: cela Srbija

Kako se aplicira?

Registracijom na jedinstvenom Portalu i praćenjem uputsva za elektronsku prijavu predloga OVDE.

Predlozi projekta bi trebalo da:

 • Uzmu u obzir glavne socio-ekonomske varijable relevantne za sektor paludikulture, uključujući opcije za marketing proizvoda,  te da sadrže socio-ekonomske analize, uključujući projekcije i predviđanja;
 • Procene potencijal da se degradirana tresetišta i močvare, koja se trenutno koriste za konvencionalnu poljoprivredu ili šumarstvo (sa drenažom), pretvore u paludikulturu;
 • Da uspostave sistem nadzora  i baze podataka za analitičke svrhe, pokrivajući ceo lanac snabdevanja;
 • Da analiziraju pozitivne i negativne podsticaje i kompromise, uključujući u pogledu proizvodnje ugljenika, posebno one koji se odnose na okruženje politike i na stavove i vrednosti farmera i drugih aktera;
 • Istraže rešenja za uklanjanje mogućih veza i ubrzanje razvoja paludikulture, uključujući društvene inovacije;
 • Da podrže uspostavljanje mreže istraživača i praktičara uključenih u paludikulturu na evropskom i globalnom nivou;
 • Da sadrže namenski zadatak, odgovarajuće resurse i plan o tome kako će projekat(i) sarađivati sa projektima podržanim kroz temu „HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-3: Paludikultura: demonstracije velikih razmera“.

Predlozi u okviru ove teme treba da se zasnivaju na rezultatima projekta finansiranih u okviru teme „HORIZON-CL5-2021-D1-01-08: Obnova prirodnih močvara, tresetišta i poplavnih ravnica kao strategija za brzo ublažavanje uticaja; putevi, kompromisi i ko-korist”. Takođe bi trebalo da izgrade veze sa relevantnim projektima koji se finansiraju u okviru Misije „Obnovimo naše okeane i vode do 2030.“ Radnog programa Horizont Evropa, posebno teme HORIZON-MISS-OCEAN-2022-01-02 „Svetionik u sliva Dunava: Zaštita i obnova močvara , poplavne ravnice, priobalne močvare i slane močvare i njihov biodiverzitet“, i pod HORIZON-MISS-OCEAN-2021-02-04 „Svetionik sliva Dunava – aktivnosti koordinacije“ kao i sa sistemom praćenja sprovođenja misije koji će biti deo Platforme za podršku implementaciji misije za izveštavanje, praćenje i koordinaciju svih relevantnih aktivnosti implementacije.

Ova tema bi trebalo da uključi delotvoran doprinos SSH disciplina.

[1]Predlog Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta o obnovi prirode, COM(2022) 304 final, 22.06.2022.

[2]Pristup je opisan u Saopštenju o „održivim ciklusima ugljenika“, COM(2021) 800, 15.12.2021.

 

Ukoliko želite da saznate više o HORIZON programu posetite opšti konkurs OVDE.

Tu ćete naći sve potrebne informacije kao i nacionalne kontak tačke za Horizon program za Srbiju.

Podeli sa drugima